یادگرفتن را یاد بگیریم! سعید کراماتی بارها و بارها در مورد اهمیت آموزش بحث شده، مقاله نوشته و خوانده شده است. آموزش را تعریف کرده اند و نحوه صحیح آن را بیان کرده اند. اما در این بین مهارتی فراموش شده است. مهارتی که شاید اهمیتش از خود آموزش بیشتر باشد. مهارتی به نام یادگیری. […]